Skip to content

Amb la finalitat de complir amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Acció per la República
Domicili social: Carrer de Porrera 32 · 08031 Barcelona
NIF: G10779064
A/e: hola@acciorepublica.cat
Lloc web: www.acciorepublica.cat
Dades Registrals: Tom IX, foli 546 del llibre d’Inscripcions de la Direcció General de Política Interior
Contacte DPD: dpd@acciorepublica.cat

1 OBJECTE

ACCIÓ PER LA REPÚBLICA (en endavant també Acció), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.acciorepublica.cat i permet complir amb les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

ACCIÓ PER LA REPÚBLICA facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi en aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari) i accepta totalment i sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Els usuaris haurien de llegir atentament aquest Avís Legal cada vegada que entrin al web, ja que Acció es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que hi pugui aparèixer sense tenir l’obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, havent-n’hi prou amb la publicació en la pàgina web del partit.

2 CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1 Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

L’accés al web per part d’ACCIÓ PER LA REPÚBLICA té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Malgrat això, la utilització de determinats serveis està condicionada a l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

2.2 Registre d’usuaris

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, ACCIÓ PER LA REPÚBLICA condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari i acceptació de la clàusula de tractament de dades. 

2.3 Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a ACCIÓ PER LA REPÚBLICA permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Acció o a tercers, i si en fes en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

2.4 Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la Llei i amb el present Avís Legal. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o d’imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

  1. sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei;
  3. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  4. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  5. de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del partit o de tercers; i
  6. constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Acció s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, Acció no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

ACCIÓ PER LA REPÚBLICA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web.

Acció no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4 COOKIES

El lloc web d’Acció pot utilitzar cookies per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies

5 ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Com que des del web no es pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers, ACCIÓ PER LA REPÚBLICA no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, Acció manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional i dels enllaços que hi redirigeixin, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Acció no es responsabilitza de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web. No obstant això, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, Acció es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, la internacional o els drets de tercers. En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Acció està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

7 XARXES SOCIALS

El tractament de les dades que els usuaris incloguin a les eines amb què ACCIÓ PER LA REPÚBLICA és present a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, a més de les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. ACCIÓ PER LA REPÚBLICA tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats pròpies a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o en tercers i en general qualssevol que siguin els continguts que Acció consideri no apropiats.
  • I en general que contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ACCIÓ PER LA REPÚBLICA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web i, a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat d’Acció o, quan faci al cas, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat a la qual vagin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part d’Acció. Qualsevol ús no autoritzat prèviament serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, els textos i/o les gràfiques aliens a Acció que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer en relació amb ells. En tot cas, Acció compta amb l’autorització expressa i prèvia per part seva.

Acció reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, però la menció o aparició en el lloc web no implica cap responsabilitat d’Acció ni cap mena de recolzament, patrocini o recomanació.

Qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot adreçar-se al correu electrònic a dalt informat.

9 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola en la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Back To Top